Powrót do strony głównej

Zasady wydawnicze

Zasady wydawnicze

Zasady wydawnicze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu

§ 1
Prace zgłaszane do wydawnictwa ocenia Rada Wydawnicza. W imieniu Rady Wydawniczej działa też redaktor naukowy serii wydawniczej.

§ 2
Autor pracy przygotowuje ją w formie wydruku oraz na nośniku elektronicznym i przekazuje właściwemu redaktorowi serii wydawniczej, który decyduje o rozpoczęciu procesu wydawniczego dla danej pracy.

§ 3
1.Redaktor naukowy serii wydawniczej, po pozytywnym zaopiniowaniu pracy, składa w wydawnictwie wniosek o otwarcie zlecenia wydawniczego.

2.Redaktor techniczny wysyła wydruk pracy do recenzenta(ów) zewnętrznego(ych) wraz z drukiem umowy.

3.Recenzja wraz z wydrukiem pracy jest przesyłana do wydawnictwa. Redaktor naukowy serii wydawniczej zapoznaje się z recenzją i przesyła ją autorowi pracy. Recenzja pozytywna decyduje o kontynuacji procesu wydawniczego.

4.Redaktor naukowy serii wydawniczej jest zobowiązany, za pośrednictwem autora, dostarczyć pracę poprawioną zgodnie z zaleceniami recenzentów w formiewydruku i na nośniku elektronicznym, zgodnie z instrukcją przygotowywania materiałów do druku, ponadto autor winien załączyć pisemne ustosunkowanie się do recenzji oraz złożyć wniosek o nadanie ISBN.

5.Z autorem podpisywana jest umowa wydawnicza, a także składane jest pisemne oświadczenie autora dotyczące własności intelektualnej dzieła.

  1. Po przyjęciu pracydo wydania wydawnictwo dokonuje wstępnej kalkulacji kosztów wydania.

7.Ostatecznej akceptacji pracy do druku dokonuje redaktor serii wydawniczej.

8.Obowiązkowa korekta autorska dokonywana jest po opracowaniu redakcyjnym i komputerowym złamaniu tekstu. Autor może dokonać korekty poza siedzibą wydawnictwa w ustalonym terminie.

9.Ostatecznie dzieło podlega procesowi drukarskiemu.

10.Rozliczenie końcowe kosztów wydania publikacji i ustalenie ceny jednostkowej książki, zgodnie z zapisami umowy wydawniczej, kończy proces wydawniczy.

§ 4
Autor jest zobowiązany przed zakończeniem procesu wydawniczego do napisania noty (streszczenia o objętości do 600 znaków ze spacjami) o swojej pracy, którą wydawnictwo może umieścić na stronie internetowej oraz na ostatniej stronie okładki książki.

§ 5
Nakład monografii składowany jest w Wydawnictwie i dystrybuowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zapisami umowy wydawniczej.

§ 6
1.Decyzję o wysokości nakładu dodruku podejmuje Rada Wydawnicza. 2.Autor jest informowany o terminie dodrukowania jego książki oraz wysokości nakładu.

§ 7
Prawa autorskie majątkowe do dzieła określane są zgodnie z umową wydawniczą z autorem pracy. Wydawane publikacje posiadają numer ISBN i są opatrzone notą copyright.