Powrót do strony głównej

Wytyczne edytorskie

Wytyczne edytorskie

1. Format plików – Word lub Open Office (pliki .doc, .docx i .odt). 2. Czcionka – znormalizowany maszynopis: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5 pkt, marginesy 2.5 cm. 3. Wyrazy obcojęzyczne (wyjątkiem są nazwy własne): kursywa (np. implicite, know-how). 4. Sposób sporządzania przypisów bibliograficznych – stosujemy system przypisów harwardzkich.

Odniesienie do całości dzieła np.:
Warto przypomnieć też rozpoznania Gabriela Temkina (2008), które poszerzają pole badawcze naszych rozważań.

lub

Poruszając tę kwestię warto zapoznać się też z pracą Dyskusje o gospodarce socjalistycznej. Marks-Lange, Mises-Hayek, (Temkin 2008).

Cytowanie fragmentu np.:
„Wszelkie systemy gospodarcze są w realnym świecie w jakimś stopniu «mieszane»” (Temkin 2008, s. 16; Kalecki 1961).

Bibliografia załącznikowa:
Temkin G. (2008), Dyskusje o gospodarce socjalistycznej. Marks-Lange_Mises-Hayek, Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Bibliografia szeregowana jest alfabetycznie, a w przypadku kilku pozycji tego samego autora od najstarszej do najnowszej.

5. Tytuły książek i artykułów - Przy tytułach książek, artykułów i innych jednorazowych wydawnictw korzystamy z kursywy, nazwy wydawnictw ciągłych – czasopism, roczników czy cykli wydarzeń bierzemy w cudzysłów „”.

6. Opis źródła internetowego musi zawierać datę dostępu, np.: „pl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer, [dostęp: 10.11.2018]”

7. Tabele i wykresy - Jeśli częścią artykułu są tabele, wykresy lub inne grafiki, to powinny one być zatytułowane, a ich źródła podane. Prosimy także, o ile to możliwe, o załączenie obrazków w osobnych plikach graficznych (o ile powstały poza Word i Excel).

8. Wszystkie tabele, wykresy lub inne grafiki powinny być przygotowane lub zapisane w odcieniach szarości (o ile publikacja nie zakłada druku kolorowych ilustracji).

9. Pozostałe zalecenia:
• Zaznaczenia odautorskie: czcionka pogrubiona.
• Kursywa wewnątrz cytatu zmienia się w znaki „« »”, np. „Wszelkie systemy gospodarcze są w realnym świecie w jakimś stopniu «mieszane»”.
• Odautorskie wtrącenia do cytatów: [przyp. inicjały], np. [przyp. MK].
• Skróty w cytatach: wielokropek w nawiasie kwadratowym: [...].
• W wyrazach złożonych, nazwiskach dwuczłonowych itp.: łącznik (nie pauza), np. Rydz-Śmigły (nie: Rydz – Śmigły), czarno-biały (nie: czarno – biały).
• Prosimy o niewstawianie numerów stron oraz niewłączanie opcji dzielenia wyrazów.
• Raz przyjęty sposób zapisu (np. skrótowiec, nazwa, format daty) musi być konsekwentnie stosowany w całym artykule.