Powrót do strony głównej

Polityka wydawnictwa

Polityka wydawnictwa PTE w Poznaniu

Działania Rady Wydawniczej wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu opierają się na regułach COPE (Committee on Publication Ethics); uwzględniają przy tym zasady: fair play, terminowości, poufności, zapobiegania konfliktom interesów autorów, recenzentów i członków redakcji, oryginalności pracy oraz rzetelności źródeł. Wydawnictwo znajduje się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

A. Zasady działania Rady Wydawniczej

 1. Rada Wydawnicza decyduje o zasadach wydawniczych przyjmowania monografii do druku i publikuje je na stronie internetowej PTE Oddział w Poznaniu: archiwumpoznan.pte.pl.

 2. Rada Wydawnicza przyjmuje do oceny jedynie prace oryginalne, których tematyka jest zgodna z profilem wydawnictwa (tj. z obszaru nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych) i które posiadają potencjalną wartość dla odbiorców.

 3. Rada Wydawnicza wymaga od autorów stosowania się doprzyjętych zasad powoływania się na publikacje innych autorów, a także wiarygodności źródeł.

 4. Rada Wydawnicza dokłada wszelkich starań w celu zapobiegania plagiatom i rejestruje jakiekolwiek przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 5. Decyzja o publikacji monografii wymaga pozytywnych recenzji oraz pozytywnej opinii Rady Wydawniczej. Przy podejmowaniu tej decyzji istotna jest oryginalność i jakość naukowa pracy.

 6. Rada Wydawnicza nie wybiera na recenzentów osób mogących być w konflikcie interesów (np. tych, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych).

 7. Rada Wydawnicza zachowuje wszelką staranność wydawniczą służącą jak najwyższemu poziomowi edytorskiemu.

 8. Rada Wydawnicza zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych zarówno autorów, jak i recenzentów.

 9. Polityka wydawnicza jest niezależna od władz Oddziału.

 10. Względy finansowe nie mają wpływu na decyzje wydawnicze.B. Reguły obowiązujące autorów

 1. W wypadku współautorstwa istnieje obowiązek wskazania procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów. Oświadczenie współautorów stanowi załącznik do umowy wydawniczej. Osoby wymienione jako autorzy powinny mieć realny udział w powstaniu pracy.

 2. W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwritingu, autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia wydawnictwa o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

 3. Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów itp.

 4. Reguły określające przyjmowanie prac do druku oraz wskazówki dotyczące edycji tekstu są umieszczone na stronie internetowej PTE Oddział w Poznaniu: archiwumpoznan.pte.pl.

 5. Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiaty są niedopuszczalne.

 6. Autor zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że monografia jest tekstem oryginalnym, że nie narusza praw osób trzecich, że nie była wcześniej publikowana i że nie została jednocześnie przedłożona innemu wydawcy. W sytuacji gdy powyższe oświadczenie okazałoby się nieprawdziwe, redakcja zastrzega sobie prawo odmowy opublikowania pracy.

 7. Autor zobowiązany jest ujawniać wykorzystane w pracy źródła, w tym publikacje innych autorów, dokumentując owe zapożyczenia zgodnie z określonymi zasadami.

 8. Autor, zgłaszając pracę, ujawnia wkład instytucji, organizacji i innych podmiotów w jej powstanie, a także źródła finansowania (np. granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych).

 9. W wypadku współautorstwa istnieje obowiązek wskazania procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów. Oświadczenie współautorów stanowi załącznik do umowy wydawniczej. Osoby wymienione jako autorzy powinny mieć realny udział w powstaniu pracy.

 10. W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwritingu, autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia wydawnictwa o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

 11. Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów itp.

 12. W przypadku dostrzeżenia błędów w swojej monografii, autor zobowiązany jest do jej korekty.

 13. Prawa autorskie są określone ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne. Autor przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe w zakresie określonym umową wydawniczą.C. Obowiązki recenzentów

 1. Przed publikacją monografie są poddawane dwuetapowej procedurze recenzji.W pierwszym opinie wystawia członek Rady Wydawniczej. Jeżeli jest ona pozytywna, to wówczas powołuje się co najmniej jednego recenzentazewnętrznego – specjalistę w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 

 2. Recenzentów wyznacza się z pośród osób posiadających kompetencje udokumentowane dorobkiem naukowym.

 3. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem lub instytucją związaną z pracą.

 4. Recenzenci są zobowiązani dostarczyć ocenę pracy w wyznaczonym umową terminie.

 5. Recenzje powinny być obiektywne, rzetelne i konstruktywne.

 6. Recenzenci powinni ujawnić w recenzji wszystkie dostrzeżone przykłady braku rzetelności naukowej.Recenzent powinien poinformować redakcję o znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.

 7. Autor jest zobowiązany ustosunkować się do recenzji oraz do uwzględnienia uwag recenzenta.

 8. Recenzent może zastrzec sobie możliwość ponownej oceny pracy po jej poprawie i ustosunkowaniu się autora do uwag pierwszej recenzji.

 9. Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich potrzeb i korzyści.

 10. Recenzja ma charakter poufny i nie może być ujawniona osobom, które nie są bezpośrednio zaangażowane w proces wydawniczy.